Oferujemy firmom kompleksowe usługi księgowo-podatkowe oraz kadrowo-płacowe. Zapewniamy wsparcie w takich dziedzinach jak ponad standardowe doradztwo podatkowe oraz usługi audytorów i biegłych rewidentów, z którymi ściśle współpracujemy. W pakiecie niestandardowych usług znajduje się również pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dotacji z Unii Europejskiej oraz doradztwo finansowe.
Naszym partnerem strategicznym jest spółka IT oferująca serwis i dystrybucję sprzętu komputerowego, dzięki czemu możemy prowadzić Państwa księgi zdalnie poprzez panele internetowe.
Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie raportów dla GUS i NBP
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • monitorowanie lub windykację należności
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestru VAT
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • monitorowanie lub windykację należności
 • roczne rozliczenie podatku dochodowego

Prowadzenie ewidencji ryczałtu obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie i rozliczanie ewidencji VAT
 • rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

Obsługę kadrową i płacową obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji i naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac i zestawień wypłat z tytułu umów
 • wykonywanie i przesyłanie deklaracji dla ZUS i US dot. składek i zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla pracowników i osób posiadających umowy
 • przygotowywanie pasków wypłat i raportów ZUS RMUA
 • prowadzenie i aktualizację teczek osobowych
 • prowadzenie dokumentacji dla ZUS i pracowników
 • ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych
 • sporządzanie świadectw pracy
 • konsultacje dotyczące stosowania prawa pracy

Wyprowadzanie zaległości podatkowych obejmuje:

 • uzgodnieniem z organami i urzędami państwowymi terminu uzupełnienia zaległości
 • sporządzenie harmonogramu prac
 • uzupełnienie zaległych księgowań i ewidencji
 • sporządzeniem zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań

Analizy finansowe i controlling.
Usługa realizowana jest we współpracy z OMIS CONTROLLING

 • raportowanie zarządcze dla kierownictwa firmy
 • analizy i raporty finansowe (z zakresu sprzedaży, rentowności, kosztów, itp.)
 • zaawansowane modele wyceny kosztów produkcji
 • planowanie i budżetowanie oraz bieżąca weryfikacja ich realizacji
 • biznesplany i analizy projektów

Ponadto oferujemy:

 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • opracowywanie i wdrażanie zakładowego planu kont
 • sporządzanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta

Przy każdej formie działalności oferujemy Państwu konsultacje podatkowe w zakresie działalności gospodarczej.

Kontrola ksiąg rachunkowych prowadzonych we własnym zakresie przez Klienta.

Księgowanie dokumentów w siedzibie Państwa firmy poprzez panale internetowe.

Możliwość obecności osoby odpowiedzialnej za Państwa księgi we wskazanym przez Państwa dniu i miejscu.

W Państwa imieniu pozostajemy w kontaktach z Urzędami i innymi instytucjami.